Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
2013 Yılı Bilgilendirme Dökümanı
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Kurumsal Yönetim \ Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı \ 2013 Yılı Bilgilendirme Dökümanı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 25/04/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

 

            Bankamızın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 25.04.2014 Cuma günü, saat:10:00’daaşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

            Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri fiziken katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya katılabilmeleri için kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

            Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

            Bankamızın 2013 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve kârın dağıtılmasına ilişkin teklif, toplantıdan üç hafta önce yukarıda belirtilen adreste ve Bankamızın www.kalkinma.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

            Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

           

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

 
 

a)     Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

 

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

 

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

 

             Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı

 
 
 

MEVCUT SERMAYE PAYI

 
SIRA NO.
ORTAK ADI
(TL)
%
1

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

158.530.452,317
99,08
2
DİĞER 
1.469.547,683
0,92
 

T O P L A M

160.000.000,000
       100.00
 

b)    Banka ve Bankanın Önemli İştirak ve Bağlı Ortakları’nın Banka Faaliyetlerinin Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve faaliyetlerindeki Değişikler hakkında Bilgi

2013 yılı hesap döneminde, banka ve Bankanın Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Banka faaliyetlerinin önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

 

c)     Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim maddesi bulunmaktadır.

 

d)    Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer kamu Otoritelerinin Gündeme Madde konulmasına İlişkin Talepleri hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.
 
 
 

25/04/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri ve Bankamız Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

 

2.     Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilecektir.

 

3.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2013 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

Söz konusu Raporlar okunarak müzakereye açılacaktır.

 
  1. 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurulda okunarak hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

 

5.     Yönetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

 
  1. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

2013 yılı hesap döneminde oluşan kârın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

 
  1. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın önerileri doğrultusunda seçim yapılacaktır.

 

8.     Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret belirlenecektir.

 

9.     Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul’un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oylanacaktır.

 
10. Dilekler ve Kapanış.
 
 
 
 
 
VEKALETNAME
 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 25/04/2014 Cuma günü, saat 10:00’da Necatibey Cad. No:98 Bakanlıklar-ANKARA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

 
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

 
Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

 
Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması

2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2013 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

4. 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,

6. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un   onayına sunulması,

 
 
 

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

9. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul’un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

 
 
 
10. Dilekler ve Kapanış.
 
 
 
 
 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

 *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

 

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:
 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.