Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamızın 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2012 \ Bankamızın 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Bankamızın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 09.05.2012 Çarşamba günü, saat: 10:00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kayden izlenen ortaklarımızın Genel Kurul tarihinden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Genel Kurul Blokaj Listesine kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca, Genel Kurul’da vekaleten temsil edilecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekaletnameyi, kamu kuruluş ve tüzel kişi ortaklarımızın ise temsille görevlendirecekleri yetkilisine ait yetki belgesini düzenlemeleri gerekmektedir.

Hisse Senetlerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız en fazla 04.05.2012 tarihine kadar hisse senetlerini Şirketimize teslim ederek giriş kartı almak suretiyle bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla toplantıya katılabilirler.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerinin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini MKK nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2011 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu ve safi kazancın dağıtılmasına ilişkin teklif, toplantıdan 15 gün önce yukarıda belirtilen adreste pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'ne Ait
09.05.2012 Tarihli
2011 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Gündemi

1Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
2Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2011 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın Raporu’nun okunması ve müzakeresi
4Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
5Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
7Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.03.2012 tarih ve 3522 sayılı uygunluk yazısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 02.04.2012 tarih ve 6674 sayılı yazısına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2012 tarih ve 2512 sayılı izin yazısına istinaden Banka Ana Sözleşmesi’nin 5. ve 10. maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
10Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki borçlanma araçlarının ihracıyla ilgili düzenleme hükümleri çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında tahvil, bono veya diğer borçlanma aracı ihraç etmeye, ihraç edilecek tahvil, bono veya diğer borçlanma araçlarının tutarı, türü, vadesi, faiz oranları ve diğer ihraç koşullarının belirlenmesine ve ihraç işlemlerinin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Banka Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
11Dilek, Temenni ve Kapanış.
-----------------------
(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE:5
YENİ ŞEKİL
SERMAYE
MADDE:5
BANKA, 4456 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon)YTL olup, her biri 1.- YKR itibari değerde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 (BİN) TL iken 5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. (BİR YENİ KURUŞ) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 (BİN) TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk bir pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BANKA'nın kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin artırılması, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.
BANKA, 4456 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,

Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmişş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon)TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerde nama yazılı 16.000.000.000.-.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE:10
YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE:10
Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA’nın 4456 sayılı Kanun ve işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu bu meyanda;
a)Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA’nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.
b)Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
c) BANKA’ya kaynak sağlamak için gerekli tedbir ve kararları alır.
d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Ana Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.
e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.
f)BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.
h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, altı aylık süreyi geçmemek üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.
ı)BANKA’nın iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.
j) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.
Yönetim Kurulunun temel görevi Genel Kurul kararları ve ilgili mevzuat ile kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde, BANKA’nın 4456 sayılı Kanun ve işbu ana sözleşme ile belirlenen amaçlarının gerçekleşmesini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu bu meyanda;
a)Şirketlere kredi açılmasına, sermayelerine iştirak edilmesine, BANKA’nın öncülüğünde şirket kurulmasına ve iştiraklere ait hisse senetlerinin satılmasına, geri alınmasına ve kâr garantisi verilmesine karar verir.
b)Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
c) BANKA’ya kaynak sağlamak için gerekli tedbir ve kararları alır.
d) Orta ve uzun vadeli planlar ile bu Ana Sözleşmenin 7. Maddesine göre hazırlanacak yıllık iş programını onaylar, izler ve gerektiğinde değiştirir.
e) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kârın dağıtım şeklini hazırlayarak Genel Kurula önerir.
f)BANKA faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespit eder ve yönetmelikleri karara bağlar.
g) Genel Müdürün önerisi üzerine üst düzey yöneticileri tayin eder ve bunların görev ve yetkilerini belirler.
h) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük makamlarının boşalması halinde, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet edecek Yönetim Kurulu üyesini ve Genel Müdürlüğe vekâlet edecek Genel Müdür Yardımcısını seçer ve Bakanın onayına sunar.
ı)BANKA’nın iştiraklerindeki yönetim kurulu üyeleri ve denetçi adaylarını bu konuda uzman kişiler arasından seçer.
j)Mevzuatla verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, sınırlarını belirterek Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, yetkili kılındığı hususlardaki uygulamaları hakkında Yönetim Kuruluna ilk toplantısında bilgi verir. Yetki devri Yönetim Kurulunu sorumluluktan kurtarmaz.
Vekaletname
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

      TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.’nin 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü, saat:10:00’da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................................. vekil tayin ediyorum(z).


A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
     Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c)  Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
PAY SAHİBİNİN
a) Tertip ve serisi:Adı Soyadı:
b) Numarası:veya Ünvanı:
c)Adet-Nominal Değeri: :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:İmzası:
e) Hamiline-nama yazılı olduğu:Adresi:


NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen pay sahibinin vekaletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek Genel Kurul’a sunması gerekmektedir.