Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kar Dağıtım Politikası
 
Ana Sayfa \ Yatırımcı İlişkileri \ Kurumsal Yönetim \ Kar Dağıtım Politikası

Kalkınma Bankası A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası

Bankamız kâr dağıtımı konusunda imtiyaz yoktur. Bankamızın kâr dağıtım usul ve esasları Bankamız Kuruluş Kanunu ve Esas Sözleşmesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

“Bankanın gayrisafi kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.

Bu şekilde dağıtılacak birinci temettüden sonra kalan kârın, Genel Kurulca tespiti yapılacak %5’e kadar olan kısmı, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü olarak personele ayrıldıktan sonra, kalan kârdan Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve kalanı Genel Kurulca pay sahiplerine ikinci temettü payı olarak dağıtılır.”

Kâr dağıtımı Genel Kurul kararı doğrultusunda ve yasal süresi içinde yapılır.

8530