Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BİLGİLENDİRME

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. olarak güvenliğinizin, temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasını önemsiyor, bu çerçevede kişisel verilerinizin de korunmasını sağlayan "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Bankamızca ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, müşterilerimizce Bankamıza bildirilen ya da Bankamızca çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.
Bankamız; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması ile gerekli hallerde paylaşılması esnasında gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır.
     a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
     b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, bankacılık, sigortacılık, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, sermaye piyasası, vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatları ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kredi Kayıt Bürosu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, Banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Bankamız ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde; Bankamızın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
     c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, Kredi Kayıt Bürosu ve mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara, kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine ve bankalara, 6698 sayılı Kanun'un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8'inci maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9'uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
     ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul Şube Müdürlüğü, internet sitesi, müşteri görüşmeleri, Bankamız web sitesine yapılan yazılı/dijital başvuruları da kapsayacak şekilde toplanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddeleri ile bu Bilgilendirme Metninin (b) ve (c) maddelerini kapsayacak şekilde işlenmekte ve aktarılmaktadır.
     d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11'inci Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesindeki düzenlemeye göre;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulaması ile ilgili taleplerinizi kalkinmabankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine veya "Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd No:10, 34768 Ümraniye/İstanbul" adresine yapacağınız yazılı başvurunuz ile iletebilirsiniz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.