KGF Teminatlı İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi

KGF Teminatlı İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi

Kalkınma Yatırım Bankası olarak, 10 yıla kadar vadeli KGF Teminatlı İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi imkanını sabit faiz veya TLRef’e endeksli olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırımlarının finanse edilecektir. İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi TL kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; dışa bağımlılığı ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Kredi TL olarak kullandırılacak olup “yatırımcıları” döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı TL güvencesinde ve sabit faizle korumak amaçlanmaktadır.

Kredinin Kapsamı ve Koşulları:

Kredi talebinde bulunan firmaların kredi başvurularının kredi ön değerlendirmeye kabul edilebilmesi için; aşağıda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır:

 • 01/01/2020 tarihinden sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri veya 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1’inde yer alan 3 üncü bölge illerinin aynı Kararın EK-7’sinde yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 29/6/2021 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine sahip işletmelerin yatırım harcamalarının karşılanması amaçlanmaktadır.
 • Kredi TL cinsi olup vadesi proje nakit ihtiyacına uygun olacak şekilde 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem dahil azami 10 yıl vadeli olarak kullanılacaktır. Kredinin vadesi kredi analiz ekiplerimiz tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.
 • Kredi, yatırım terminine bağlı olarak avans-hakediş usulü kullandırılacaktır.
 • Kredi kullanım süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkanı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınıflandırılan borcunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestoları bulunmamalıdır.
 • Faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczi bulunmamalıdır.
 • Ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • İflas istenmemiş olmalı veya iflas erteleme durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasakları bulunmamalıdır.
 • Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması, üzümden şarap imalatı, elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı, diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı, bira imalatı, malt imalatı ve tütün ürünleri imalatı olarak belirlenen sektörler imalat sanayii sektörleri kapsamının dışındadır.
 • Başvurular yatırıma ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi bazında değerlendirilecek olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kullanılabilir yabancı kaynak limiti olan firmalar başvurabilecektir.
 • Yatırım Teşvik Belgesinde yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok belgede belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, Yatırım Teşvik Belgesinde özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kullandırım yapılabilecektir.
 • KGF Teminatlı İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi ile Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan sabit yatırım tutarından yüksek bir kredi tahsisi yapılamayacaktır.

Firma başına limit nedir?

 • KOBİ: Firma başına azami limit 35 milyon TL’dir.
 • KOBİ dışı: Firma başına azami 250 milyon TL’dir.

Krediye nasıl başvurulabilir?

 • Krediye, aşağıda yer alan Hemen Başvur bağlantısı tıklanarak başvuru gerçekleştirilebilir.

Kredinin teminat yapısı nasıl olacaktır?

Bu kredi kapsamındaki yatırımların finansmanında KGF kefaleti teminatının yanı sıra kredi analiz ekiplerimiz tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan ilave olarak talep edilebilecektir.

Öncelikli sektörler/faaliyetler var mıdır? Nelerdir?

 • İhracat ve yüksek teknoloji teşvik paketinde yer alan bölgelerde yapılacak olan imalat sanayi yatırımları finanse edilecektir.

Ücret ve Komisyonlar

 • 1. Faiz:
   •  Endeksli olarak: TLREF + %1
   •  Sabit Faiz:
     •   0-5 yıl vade: TLREF + %1,5
     •   5-10 yıl vade: TLREF + % 2,5
 • 2. KGF Kefaleti Komisyon Oranı: %0,5 (yıllık)
 • 3. Banka komisyon oranı: %0,5

Krediye ilişkin önemli notlar

 • Bu kredi ile refinansman yapılamamaktadır.
 • Bu kredi işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Krediye ilişkin diğer koşullar projenin gelir yaratma kabiliyeti ve nakit akışına göre belirlenecektir.
 • Kredi BSMV’ye tabidir.