Komiteler

Denetim Komitesi

Banka Yönetim Kurulu’nun icrai görevde bulunmayan üyeleri arasından seçtiği üç üyesi ile oluşturulan Denetim Komitesi, Yönetim kurulu adına Bankanın iç sistemlerinin etkinliğinden ve yeterliliğinden, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişinden ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesinden, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılmasından, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlenmesinden, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesinden ve eşgüdümünün sağlanmasından” görevli ve sorumlu kılınmıştır.

Denetim Komitesi Yönetmeliği

Kurumsal Yönetim Komitesi

BDDK tarafından 01 Kasım 2006 tarih 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka’nın kurumsal yönetim politikasına ilişkin esasları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere Yönetim Kurulu’nun 15 Haziran 2007 tarih ve 185 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 24 Temmuz 2007 tarih ve 209 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlüğe konmuş olup Yönetim Kurulu’nun 29 Aralık 2011 tarih ve 283 sayılı kararıyla ise Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği’ne dönüştürülmüştür. Komite faaliyetlerini bu çerçevede yürütmektedir.

Ayrıca Bankamız Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

Ücretlendirme Komitesi

BDKK tarafından 09 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Banka faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapılarına uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine katkı sağlayacak bir ücretlendirme politikası oluşturulması, Yönetim Kurulunun, ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen ücretlendirme politikasını yılda en az bir kez gözden geçirmesi, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla en az iki kişiden oluşan ücretlendirme komitesi kurulması, komite tarafından ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek, bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulması zorunluluğunu getirilmiştir.

Ücretlendirme Komitesi Yönetmeliği

Bankamız Komite Yapısı

Kalkınma Yatırım Bankası Komiteleri