Banka Esas Sözleşmesi

Banka Esas Sözleşmesi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Kuruluş
MADDE 1.
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi mülga 4456 sayılı Kanun ile kurulmuş olup işbu Esas Sözleşme 7147 sayılı Kanuna istinaden düzenlenmiştir.
Unvan, Merkez ve Teşkilat
MADDE 2.- (1)
Banka'nın unvanı "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" dir. Kısa adı “TKYB” olup bu Esas Sözleşmede kısaca “Banka” olarak anılacaktır.
(2)Banka'nın merkezi İstanbul ili Ümraniye ilçesidir. Adresi, İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka’ya yapılmış sayılır.
(3)Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurtdışında şubeler veya temsilcilikler açabilir.
(4) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Amaç
MADDE 3.-
Bankanın amacı; Türkiye'nin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için; bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımları ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak projeleri desteklemek, girişim sermayesinin gelişmesine katkıda bulunmak, fon kurmak, katılmak ve yönetmek, kredi vermek, iştirak etmek, proje finansmanı yapmak, kâr ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri yapmak, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve danışmanlık hizmetleri de dâhil kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.

Faaliyet Konuları
MADDE 4.- (1)
Faaliyet konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre kalkınma ve yatırım bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesidir. Banka, kredi ve iştirak politikalarını oluştururken, kalkınma ve yatırım bankacılığının kendisine yüklemiş olduğu kalkınma ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme misyonu çerçevesinde, kalkınma planı, programı ve stratejik planları, yapısal dönüşüm programlarını, yıllık ve orta vadeli programları da dikkate alabilir.
(2) Banka amaçlarını gerçekleştirmek için 7147 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır ve aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.
 1- Banka; kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler açabilir, kâr ortaklığı, kiralama esaslı kredi işlemleri yapabilir, proje finansmanı yapabilir, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bankaların yurtiçi ve yurtdışında kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa iştirak edebilir ya da yeni ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklardan çıkabilir, girişim sermayesi faaliyetlerini yapabilir, rehabilitasyon, bonifikasyon, konsolidasyon yapabilir.
 2- Gerekli izinleri almak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunabilir. Kredileri toptan veya perakende alabilir, satabilir, devredebilir, yurtiçi ve yurtdışı vadeli piyasalarda alım ve satım işlemi yapabilir, bankalararası para piyasasından, müstakrizlerinden, yurtiçi ve yurtdışından finansman sağlayabilir, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık edebilir, sigorta acenteliği yapabilir.
 3- Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
 4- Kanun ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilir.
 5-Araştırma, proje geliştirme ve eğitim çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir, teknik ve idari destek verebilir, danışmanlık yapabilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu şirketlerin verimli çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alabilir.
 6- İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Banka Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve özellikle sınai ve fikri ve benzeri hakları, iştira ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi ayni haklar ve alacak haklarını iktisap edebilir, verebilir, bunları başkalarına satabilir, devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fek edebilir, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik edebilir, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir. Münferiden veya müctemian ve garameten rehin ve ipotek tesis edebilir.
 7- Türkiye Kalkınma Fonu’nun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilir, Fonun İç Tüzüğü Banka tarafından hazırlanır.
 8- Yurtdışı fon ve bağlı alt fonları kurabilir, yönetebilir veya yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş olanlara katılabilir.
 9- Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetleri ile, diğer iş ve işlemleri yapabilir.

Kaynaklar
Madde 5. –
Bankanın amacına ulaşmasını sağlayacak öz ve yabancı kaynaklar şunlardır:
a) Özkaynaklar
1. Sermaye, 
2. İhtiyatlar.
b) Yabancı kaynaklar
1. Türk Lirası veya döviz cinsinden ihraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçları
2. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dış borcun ikrazı yolu ile sağlanan krediler, verilecek avanslar,
3. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geri ödeme garantisi verilmek suretiyle yabancı kuruluşlardan sağlanacak krediler ve fonlar,
4. Diğer kaynaklar.
Sermaye
MADDE 6. – (1)
Banka, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,
(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.- (Onmilyar) TL olup, her biri
 1.- Kuruş itibari değerde, 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür.
(3) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 5.500.000.000.- (Beşmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri
 1.-Kuruş itibari değerde nama yazılı 550.000.000.000.-(Beşyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.
(4) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
(5) Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
(6) Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.
(7) Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Borçlanma Araçlarının İhracı
Madde 7. – (1)
Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma imkânı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında Banka Yönetim Kurulu yetkilidir.

Banka Organları
Madde 8.
–Bankanın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve ilgili mevzuat uyarınca kurulacak Komiteler şeklindedir.

Genel Kurul
Madde 9.- (1)
Banka Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Bankanın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
(2) Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım; Banka’nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10.- (1)
Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanunlarla ilgili düzenlemelerde belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.
(2)Banka personelinin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunda tespit olunur. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilir.

Genel Kurulun Toplanması
Madde 11.-
Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan
Madde 12.- (1)
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir.
(2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Banka internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ilan olunur.
(3) Borsada işlem gören Banka hisseleri için çağrı ilanı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.


Genel Kurul Gündemi
Madde 13.-
Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı
Madde 14.- (1)
Genel Kurul Toplantılarını Banka Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdürü açar. Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Banka Genel Müdürü başkanlığında, Genel Kurulca seçilecek en az bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşur.
(2) Toplantı başkanı, elektronik ortamda Genel Kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir.
(3) Genel Kurul işlemleri, “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı
Madde 15.-
Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli
Madde 16.- (1)
Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.
(2) Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir
(3)Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Bilançonun Tasdiki ve İbra
Madde 17.- (1)
Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.
(2) Genel Kurul kararıyla alınmış olan ibra kararı, Genel Kurul kararıyla kaldırılamaz.

Yönetim Kurulu
Madde 18. – (1)
Yönetim Kurulu yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.
(3) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
(4) Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 19.- (1)-
Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, TTK madde 367 ila 375 hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim yetkisini ve/veya temsil yetkisini kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir. İşbu madde kapsamında Bankanın sınırsız ve sınırlı imza yetkilileri ile bunların imza yetkilerinin kapsamı ve derecesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
(2) Banka adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

(3) Yönetim Kurulu personel istihdamına ilişkin hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 20.- (1)
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler.
(2) Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu’ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 21.- (1)
Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kurul ayda en az bir defa toplanır.
(2) Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir.
(3) Yönetim Kurulunun gündemi, çağrıyı yapan başkan veya vekilince, toplantıdan en az 24 saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.
(4)Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı’nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.
(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.
(6) Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.
(7) Bankanın Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Madde 22.-
Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir

Genel Müdür
Madde 23.- (1)
Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu’na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.
(2) Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin ve Bankanın bütün idari işlemlerinin yanı sıra Bankanın faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar.

Komiteler
Madde 24.-
Banka Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenleme hükümleri uyarınca gerekli olan ve ihtiyaç duyduğu komiteleri kurar. Bu şekilde kurulan Komiteler Banka organı niteliğindedir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Bağımsız Denetçi
Madde 25. -
Denetçilerin seçilmesi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Kârın Dağıtımı
Madde 26. - (1)
Bankanın gayrisafì kârından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan tutar net dönem karıdır.
(2)Banka net dönem kârının dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır:
 a) Yüzde beşi (%5) ödenmiş esas sermayesinin %20'sine varıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kanuni yedek akçenin, ödenmiş sermayenin %20'sinin altına düşmesi halinde, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.
 b)Kalan kârdan, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci temettü dağıtımı gerçekleştirilir.
 c)Genel Kurul tarafından kabul edilmesi halinde ve keza Genel Kurul tarafından oran ve miktarı belirtilmek kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri ile Banka personeline brüt aylıklarının üç katını aşmamak üzere ve çalıştıkları süre ile sınırlı olmak kaydıyla kârdan pay verilebilir.
 d) Türk Ticaret Kanunu ve Genel Kurulca gerekli görülen diğer ödenek ve yedek akçeler ayrılır ve Genel Kurulca kararlaştırılacak bir miktar da “ikinci temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılır.
 e) Kalan kâr yedek akçe olarak ayrılır.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri ile banka personeline ödenecek kâr paylarının dağıtım usulleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Hesap Dönemi ve Muhasebe Düzeni
Madde 27.- (1)
Bankanın hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter.
(2) Banka, ilgili kanun ya da Cumhurbaşkanı kararnameleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
(3) Bankaca, finansal tablolar ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir ve ilgili mercilere iletilir.

İlanlar
Madde 28. -
İlanlar; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Madde 29.-
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Bankanın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu husustaki Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Hüküm Bulunmayan Hususlar
Madde 30.-
Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda; Banka'nın kuruluşunu düzenleyen 7147 Sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır

Bağış ve Yardımlar
Madde 31.-
Genel Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça Banka, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Esas Sözleşme Değişikliklerinin Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (TTSG)

Tarih TTSG Sayısı Sayfa No
21 Mayıs 2013 8324 27
16 Mayıs 2013 8321 113
03 Mayıs 2016 9067 639
02 Mayıs 2016 9066 20
19 Haziran 2017 9350 43
18 Eylül 2018 9662 27
03 Ocak 2019 9737 851
29 Temmuz 2019 9878 296
21 Ağustos 2019 9892 315
07 Ağustos 2020 10133 751
23 Şubat 2021 10273 160
14 Nisan 2021 10309 499
21 Şubat 2022 10521 752
23 Ocak 2023 10753 263
7 Şubat 2024 11017 1098
22 Mayıs 2024 11087 544