Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak güvenliğinizin, temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasını önemsiyor, bu çerçevede kişisel verilerinizin de korunmasını sağlayan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bankamızca ürün ve hizmetlerimizin yurt içi ve yurt dışında, kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, Bankamıza bildirilen ya da Bankamızca çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir. Bankamız; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması ile gerekli hallerde paylaşılması esnasında gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır.
İşbu bilgilendirme yazısında kullanılan;

a)Kişisel Veri
Çalışana ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgidir.

b) Özel nitelikli kişisel veri
Çalışanın ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer dini inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

c) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

d)Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

e) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz; sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, kredibilite değerlemelerinin yapılması, bankacılık, sigortacılık, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, sermaye piyasası, vergi, sosyal güvenlik ve tüketici hukuku mevzuatları başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, yurtiçi ve yurtdışında muhabir bankacılık işlemlerinin yapılması, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kredi Kayıt Bürosu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama, istatistik ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Bankamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması, satın alma, banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, banka bünyesindeki fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eşit muamele yapılması, ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, toplantı, davet, seminer ve organizasyonlarda kullanılması, banka ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde; bankanın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ya da korunması, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve objektif olarak yapılabilmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması, bankacılık hizmetlerinin verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
Bankamız ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde; Bankamızın sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

f) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kredi Kayıt Bürosu gibi otoritelere; bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde yurt içi ve/veya yurt dışında işbirliği yaptığı danışmanlara, eğitim öğretim kurum ve kuruluşlarına, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine ve bankalara, 6698 sayılı Kanun'un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8'inci maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9'uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
glir
g) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, İstanbul Şube Müdürlüğü, internet sitesi, müşteri görüşmeleri, Bankamız web sitesine yapılan yazılı/dijital başvuruları da kapsayacak şekilde toplanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddeleri ile bu Bilgilendirme Metninin (e) ve (f) maddelerini kapsayacak şekilde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

h) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11'inci Maddesinde Sayılan Hakları
6698 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesindeki düzenlemeye göre;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bankamıza iletmeniz durumunda Bankamız niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu çerçevede Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uygulaması ile ilgili taleplerinizi kalkinmabankasi@hs02.kep.tre-posta adresine veya “Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye - İstanbul" adresine yapacağınız yazılı başvurunuz ile iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Bilgi aldım.
Tarih:
Adı Soyadı:
İmza: