Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan elde edilen ve doğal süreçlerde sürekli kendini yenileyen bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji kaynakları ile fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılmakta, bu sayede de hava kirliliği ve karbon emisyonu azaltılarak çevre dostu bir enerji tüketimi sağlanmaktadır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak vizyonumuz ve misyonumuzda da yer alan ve kültürümüz olarak benimsediğimiz sürdürülebilir kalkınma kapsamında iklim değişikliği etkilerinin günden güne artmasının ekonomide yol açtığı olumsuz etkiler ile mücadele edebilmek için yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük önem veriyoruz ve bu konudaki rolümüzü ve sorumluluğumuzu üstleniyoruz.

Uluslararası piyasalardan yenilenebilir enerji üretimini destekleyen kaynaklar sağlıyoruz. Kaynak portföyümüzün yaklaşık %70’i; Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Japon Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Bankası dahil olmak üzere; yenilenebilir enerji projeleri yatırımlarını desteklemektedir.

Yenilenebilir Enerji üretim lisansına sahip yatırımcıların finansman arayışlarına çözüm bularak ülkemizin enerji arzının artırılması, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerini destekliyoruz.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Güneş Enerjisi Santrali (GES) – Arazi GES / Çatı GES Yatırımı

Güneş Enerjisi Santrali (GES), doğalgaz ve kömür gibi enerji kaynaklarına alternatif oluşturmak için kurulan, güneş ışıklarından elde edilen enerji parçalarının elektrik enerjisine çevrilmesini sağlayan sistemlerdir.

Bankamız uluslar üstü kalkınma kuruluşlarından temin edilen döviz cinsi kaynaklar ile lisanslı veya lisanssız arazi üzerine kurulu güneş enerjisi santralleri (Arazi GES) yatırımlarını ve/veya Çatı üzerine kurulu güneş enerjisi santralleri (Çatı GES) yatırımlarını finanse etmektedir.

Çatı üzerine GES ile işletmeler kullanacakları elektriği kendileri üretmek için öz tüketim amacı ile yatırım yapmaktadır. Çatı GES yatırımları ile işletmeler uzun vadede elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisinden sağlayarak, enerji maliyetlerini düşürürken aynı zamanda çevre dostu yenilenebilir enerjiye de katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca, öztüketimi karşılayan elektrik enerjisinin üzerinde üretim yapabilen firmalar için belirli kısıtlar çerçevesinde fazla elektriğin satışı da mümkündür.

Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak sürdürülebilir ve temiz / yeşil enerji kapsamında Arazi GES ve Çatı GES yatırımları için finansman çözümleri sunarak firmaların hem işletme maliyetlerini azaltmasına hem de çevreye katkı sağlamasına destek oluyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin ilk lisanslı GES projesi finanse eden banka olarak yıllar içerisinde yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye devam etmekteyiz.

Öz Tüketim Enerji Santrali Yatırımı

Öz tüketime yönelik enerji santralleri, işletmelerin faaliyet gösterdikleri fabrika çatısına ya da arazi üzerinde doğrudan öz tüketimlerine yönelik kurdukları tesislerdir. Kaynakların verimli kullanılması ve işletme maliyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla, doğal kaynaklardan elde edilen enerjinin işletme faaliyetlerinde kullanılarak elektrik tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. Şebeke elektriğine bağımlılığı azaltması, uzun vadede elektrik fiyatlarına gelecek artışlardan etkilenilmemesi ve depolama yoluyla elektrik kesintilerinden en az düzeyde etkilenilmesini sağlama noktasında avantajlara sahiptir.

Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak öz tüketime yönelik enerji üretimine sunduğumuz desteklerle, ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını ve karbon salınımını en aza indirgemeyi amaçlıyoruz. Uluslararası fon kaynak kuruluşlarının belirlediği enerji temalı krediler kapsamında, yatırımcıların ticari tesislerinde kullanacakları enerjiyi en uygun maliyetle üretmelerine destek oluyoruz.

Dağıtık Enerji Üretim Yatırımları

Dağıtık Enerji Üretim tesisleri yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin kullanılacağı yerde veya yakınında kurulduğu merkezi güç santrallerini ifade etmektedir. Dağıtık enerji üretimi su, güneş, rüzgâr ya da jeotermal kaynaklardan elde edilerek, firmaların temiz ve güvenilir enerji üretmesine olanak sunmaktadır. Bununla beraber, iletim ve dağıtım hatlarındaki enerji kayıpları minimum düzeye inmektedir. Dağıtım üretim tesisleri merkezi güç santrallerinde üretilmesi gereken elektrik miktarını azaltarak merkezi santrallerin çevreye verdikleri zararı en aza indirmektedir.

Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak dağıtık enerji üretimi yatırımlarına yönelik temin edilen kaynaklarımızla firmaların gerçekleştirmek istedikleri projeleri hayata geçiriyoruz. Ülkemizin sahip olduğu dağıtık enerji üretim kapasitesini arttırabilmek adına sahip olduğumuz fonları firmaların kullanımına sunuyor, düşük karbonlu ekonomiye geçiş hedeflerini destekliyor ve temiz enerji dönüşümünü hedefliyoruz.

Dağıtık Enerji Üretim tesislerinden elde edilen enerjinin depolanması amacıyla geliştirilen sistemlere uygun kaynak yapımızla, büyümenin sürdürülebilir olmasını önceliklendiriyoruz. Enerji Depolama Sistemi yatırımlarına sunduğumuz desteklerle, üretilen fazla enerjinin muhafaza edilmesini ve depolama teknolojileriyle ekonomiye kazandırılmasına fırsat oluşturuyoruz. Yatırımcıların ülke kaynaklarını en optimal şekilde kullanmasını ve çevreye dost üretim teknolojilerini hayata geçirmesini sağlayacak kredileri temin ediyoruz.

Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) Yatırımı

Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES), rüzgâr türbinleri aracılığı ile rüzgâr enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesini sağlayan sistemlerdir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen Rüzgâr enerjisi ile tükenmeyecek, yerli ve temiz bir enerji elde edilmekte, yerli bir kaynak olduğu için dışa bağımlılığı azaltarak ülke içerisinde istihdam yaratılmasını da sağlamaktadır.

Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak kuruluşumuzdan itibaren Türkiye’nin birçok rüzgâr enerjisi santralinin finansmanında rol alarak yerli ve temiz enerji üretimi teşvik etmekteyiz. Ayrıca, Dünya’da en uzun kanatlı rüzgâr türbinine sahip projesinin finansmanı gerçekleştirilerek birçok ilke de imza atmaktayız.

Jeotermal Enerjisi Santrali (JES) Yatırımı

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde elde edilen, su ve/veya buhar aracılığı ile yüzeye taşınan ısı enerjisidir. Jeotermal Enerjisi Santali (JES), yüzeye taşınan jeotermal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesini sağlayan sistemlerdir.

Jeotermal enerji atmosferde karbon emisyonuna sebep olmaması ve hava kirliliği yaratmaması sebebi ile önemli bir alternatif enerji kaynağıdır.

Türkiye’de jeotermal enerjiden elektrik üretimi son yıllar içerisinde büyük artış göstermiş ve Türkiye jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Avrupa’da birinci ve dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir.

Yenilenebilir enerji üretim kaynaklarından biri olan jeotermal enerji santrallerine yönelik yatırımlara da uluslar üstü piyasalardan sağladığımız özellikli fon kaynakları ile finansman çözümleri sunmaktayız. Yeni geliştirilmekte olan Jeotermal projeleri kapsamında yapılacak hibrit projelerinin, konut ısıtması, seracılık vb. direkt kullanım amacına yönelik olan jeotermal tesisi yatırımlarında da rol almaktayız.