Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı

Farklı birçok sektörde, yerli ve yabancı özel sektör şirketleri arasında gerçekleşmiş olan birleşme ve satın alma işlemi ile ülkemizdeki önemli birçok özelleştirme işleminde görev almış olan ekibimiz ile sektör ve şirket ölçeği farkı gözetmeksizin birleşme ve satın alma (M&A) danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Her bir müşterimiz özelinde, proje stratejisinin geliştirilmesinden başlayarak, uygun yapı, takvim ve süreç aşamalarını tasarlayarak yürüttüğümüz projelerde, detaylı finansal analiz/değerleme çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müzakerelerin yürütülmesi ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasına kadar tüm aşamalarda müşterimize katma değer sağlama odaklı birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

Bankamızın 2019 Haziran’dan itibaren sunmaya başladığı birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2022 yılsonu itibarıyla M&A danışmanı olarak görev aldığı özel sektör ve özelleştirme işlemleri dahil toplam 17 şirketin birleşme ve satın alma işleminin toplam işlem değeri 1,5 milyar ABD Doları seviyesinde olup, Bankamız işlem sayısı bazında Türkiye’de yerleşik M&A danışmanları arasında en fazla işlemde görev almış danışman olmuştur.

Alıcı Taraf Danışmanlık Hizmeti

Alıcı taraf danışmanlık hizmetimiz kapsamında; yurt içi ve yurt dışında şirket satın alımı yapmak isteyen yerli stratejik/finansal yatırımcılar ile Türkiye’de şirket satın alımı veya ortaklığı yapmak isteyen uluslararası stratejik ve finansal yatırımcılara finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Alıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekildedir:

 • Sürece ilişkin yol haritasının ve genel stratejinin belirlenmesi
 • Satın alma hedef ve kriterlerine uygun potansiyel firmaların tespit edilmesi
 • Tespit edilen hedef şirketlere yaklaşım stratejisinin belirlenmesi ve iletişime geçilmesi
 • Bağlayıcı olmayan teklifin hazırlanması ve müzakeresi
 • Süreçte görev alacak diğer danışmanların seçiminde destek sunulması ve süreç boyunca koordinasyonlarının sağlanması
 • Diğer danışmanlarla birlikte yürütülecek detaylı finansal inceleme ve değerleme çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu
 • Satıcı taraf ile bağlayıcı sözleşmeler ve finansal teklifin müzakere edilmesi ve pazarlıkların yürütülmesi
 • Satın alma finansmanı danışmanlığı sunulması (opsiyonel)
 • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu

Satıcı Taraf Danışmanlık Hizmeti

Satıcı taraf danışmanlık hizmetimiz kapsamında; farklı birçok sektörde gerçekleşmiş satış işleminde görev almış ekibimiz ile yerli ve yabancı şirketler ile stratejik hissedar veya finansal ortaklarına, kısmi veya tüm şirket hisselerinin veya aktiflerinin satış süreçlerinde finansal danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Satıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekildedir:

 • Sürece ilişkin yol haritasının ve stratejinin belirlenmesi
 • Potansiyel yatırımcı veya ortak adaylarının tespit edilmesi ve iletişime geçilmesi
 • Tanıtım ve pazarlama hazırlıklarının (süreç mektupları dahil, diğer ilgili tüm dokümantasyon) yapılması
 • Potansiyel yatırımcı adaylarına yaklaşım stratejisinin belirlenmesi
 • Potansiyel yatırımcı adaylarından bağlayıcı olmayan tekliflerin alınması ve müzakere edilmesi
 • Süreçte çalışacak diğer danışmanların seçiminde destek sunulması ve süreç boyunca koordinasyonlarının sağlanması
 • Bağlayıcı olmayan teklifi uygun görülen potansiyel yatırımcıların yürüteceği detaylı finansal analiz ve değerleme çalışmalarının yapılması için gerekli veri odası ve diğer hazırlıkların yürütülmesi ve koordinasyonu
 • Rekabetçi veya münhasır satış süreçlerinin planlanması ve koordinasyonu
 • Potansiyel alıcı(lar) ile bağlayıcı sözleşmeler ve fiyatlamanın müzakere edilmesi ve pazarlıkların yürütülmesi
 • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu

Birleşme, Bölünme ve Ortaklık Danışmanlığı

Farklı sektörlerdeki birçok birleşme, bölünme ve ortaklık işlemlerinde başarı ile danışmanlık hizmeti vermiş olan tecrübeli ekibimiz ile söz konusu yapılarda gerçekleşmesi muhtemel projeler kapsamında; yurtiçi ve yurtdışındaki şirket ve hissedarlarına finansal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Birleşme, bölünme ve ortaklık projelerinde aşağıdaki kapsamları içeren finansal danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır:

 • Sürece ilişkin yol haritasının ve genel stratejinin belirlenmesi
 • Birleşmeye konu şirketlerin, bölünecek veya ortaklık gerçekleştirilecek şirketin detaylı değerleme çalışmalarının yapılması
 • İşlem sonrası; organizasyonel, finansal ve operasyonel yapının belirlenmesi için gerekli finansal hazırlıkların yürütülmesi
 • Değerleme ve işlem sonrası gerçekleşecek yapıya göre oluşacak hissedarlık yapısının belirlenmesi
 • Hissedarlık yapısına göre ortakların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği ortaklık sözleşmelerinin hazırlanmasında ilgili hukuk danışmanları ile şirket ve hissedarlara destek verilmesi
 • Bölünme danışmanlığı kapsamında, tam veya kısmi olmasına bağlı olarak, detaylı değerleme çalışmalarının yapılması, bölünme senaryolarının geliştirilmesi, bölünmeye konu faaliyet/varlıkların belirlenmesinde yapısal öneriler geliştirilmesi
 • Süreçte görev alan hukuk, muhasebe ve vergi danışmanlarının seçilmesi/koordine edilmesi
 • Bağlayıcı sözleşmelerin müzakere edilmesi ve işlemin tamamlanması için gerekli kapanış işlemlerinin koordinasyonu

Özelleştirme Danışmanlığı Hizmeti

Geçmişte önemli özelleştirme işlemlerinde hem satıcı tarafta hem de alıcı tarafta görev almış ve başarı ile tamamlamış olan ekibimiz ile, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu portföylerinde yer alan şirket ve varlıkların satış süreçlerinde satıcı tarafta veya satışa konu şirket/varlıklara ilgi gösteren potansiyel yatırımcı adaylarına alıcı tarafta finansal danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Özelleştirme süreçlerinde satıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İlgili kurumun talebi üzerinde özelleştirme sürecine ilişkin satıcı taraf danışmanlık kapsamına göre danışmanlık ekibinin kurulması ve görev dağılımının tespiti ve buna göre danışmanlık teklifinin sunulması
 • Danışmanlık teklifinin kabul edilmesi sonrasında özelleştirme projesi iş tanımına göre proje yol haritasının ve stratejinin belirlenmesi
 • Potansiyel yatırımcı veya ortak adaylarının tespit edilmesi
 • Tanıtım ve pazarlama hazırlıklarının yapılması ve ihale dokümantasyonları ve süreç mektupları dahil, ilgili tüm dokümantasyonun hazırlanması
 • Potansiyel yatırımcı adaylarına yaklaşım stratejisinin belirlenmesi
 • Potansiyel yatırımcıların yürüteceği detaylı finansal analiz ve değerleme çalışmalarının yapılması için gerekli veri odası ve diğer hazırlıkların yürütülmesi ve koordinasyonu
 • Bağlayıcı sözleşme taslaklarının hukuk danışmanları ile birlikte hazırlanması ve yatırımcı yorumlarının değerlendirilmesi
 • Potansiyel alıcı(lar) ile bağlayıcı sözleşmeler ve fiyatlamanın müzakere edilmesi ve pazarlıkların yürütülmesi
 • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu

Özelleştirme süreçlerinde alıcı taraf danışmanlık hizmetimizin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Özelleştirmeye konu şirket veya varlığın satın alımı ile ilgilenen yatırımcının söz konusu sürece dahil olması için gerekli teknik ve finansal yeterliliğe sahip olduğunu gösteren dokümantasyonların hazırlanmasına destek verilmesi
 • Hedef şirket veya varlığın detaylı incelenmesi sürecinde rol alacak diğer danışmanların seçimine destek verilmesi ve süreçteki görevlerini yerine getirmeleri için koordinasyonun sağlanması
 • Teklif verilecek fiyatlamaya baz oluşturacak değerleme modelinin hazırlanması ve değerleme modelinin senaryo analizi oluşturularak uygun fiyat teklifinin belirlenmesi konusunda görüş verilmesi
 • Hukuk danışmanı ile birlikte bağlayıcı sözleşme taslaklarının incelenmesi ve görüşlerin yatırımcıya sunulması
 • İhaleye yatırımcının başka yatırımcılarla birlikte, konsorsiyum/ortak olarak, teklif verilmesi planlandığı taktirde, uygun ortak adaylarının tespit edilmesinde ve ortaklık kurulması için gerekli anlaşmalarının müzakeresinde yatırımcıya destek verilmesi
 • Teklif dosyasının hazırlanmasına destek verilmesi
 • İlgili satıcı kurum ile yürütülecek iletişim ve müzakerelerin koordinasyonu
 • Kapanış işlemlerinin koordinasyonu