Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal Bankacılık

Hangi sektörlere kredi veriyorsunuz?

İmalat sanayi, enerji (elektrik, gaz vb. üretimi), turizm, eğitim, sağlık ve sürdürülebilir altyapı gibi sektörlerde; yeni yatırım, tevsi, modernizasyon ve sürdürülebilir finansman konularında finansman desteği sağlıyoruz. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kredi başvuruları için minimum tutar nedir?

Döviz cinsi krediler kapsamında asgari 3 milyon USD veya EUR, TL cinsi krediler için ise 20 milyon TL’dir.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile ihracat veya ithal ikamesi taahhüdü veren sektörlerdeki yatırımlar için 2 yıl ödemesiz dönem dahil, toplam 10 yıla kadar vadeli ve sabit faizli TL cinsi finansman imkanı sağladığı kredi türüdür.

Toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar TL’nin üzerindeki yatırımlar istisna olmak üzere, Yatırım Teşvik Belgesi bulunan yatırımlar değerlendirilmektedir. Kredinin ticari koşulları (vade, teminat, masraf ve komisyonlar vb.) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın mali ve teknik değerlendirmeleri sonucunda belirlenmekte; Banka’nın kredi politikaları ve TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Uygulama Talimatı doğrultusunda limit tahsisi ve kredi kullandırımı yapılmaktadır. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

KGF Teminatlı İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi için bilgi alabilir miyim?

KGF Teminatlı İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi, 10 yıla kadar vadeli ve sabit faizli TL cinsi finansman imkanı sağlayan kredi ürünüdür. Teknoloji Odaklı Sanayii Hamlesi Programı kapsamındaki işletmeler ile İstanbul ili hariç olmak üzere, imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) bölgesel, öncelikli, stratejik veya proje bazlı yatırım teşvik belgesini haiz işletmelerin yatırım harcamaları için kefalet sağlanması amaçlanmaktadır. KOBİ statüsündeki firmalara 35 milyon TL, KOBİ olma niteliği taşımayan firmalara ise 250 milyon TL’lik KGF kefalet üst limiti tanımlanabilmektedir.

Kredinin ticari koşulları (vade, teminat, masraf ve komisyonlar vb.) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın mali ve teknik değerlendirmeleri sonucunda belirlenmekte ve Banka’nın kredi politikaları doğrultusunda limit tahsisi ve kredi kullandırımı yapılmaktadır.

Kredilendirme akışlarınızı nereden öğrenebilirim?

Kredi talepleriniz ve süreç hakkında detaylı bilgi almak için Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Birimimize ulaşabilirsiniz. Telefon numarası: 0216 636 8881
E-posta adresi: kalkinmapazarlama_fim@kalkinma.com.tr

İşletme sermayesi ihtiyacı için kredi kullanabiliyor muyuz?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşlarından sağladığı fonların; türü, konusu, kapsamı ve koşulları çerçevesinde kredi ürünü sunmaktadır. İşletme sermayesi finansmanına ilişkin kaynaklar da sunulmaktadır.

Arsa veya bina satın alımı için kredi kullanabiliyor muyuz?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşlarından sağladığı fonların türü, konusu, kapsamı ve koşulları çerçevesinde kredi ürünü sunmaktadır. Satın alım finansmanına yönelik kaynak bulunmamaktadır.

Bankanız kredisi ile başka bankadan alınan kredinin refinansmanı/yapılandırması mümkün müdür?

Bankamız refinansman kapsamında kredi kullandırmamaktadır.

Hibe programı ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mültecilerin istihdam edilebilirliklerinin ve iş gücü piyasasına erişimlerinin artırılmasının desteklemesi amaçlanmıştır. Proje ile bu grupların sosyal ve ekonomik bağımsızlıkları artırılacak, sosyal yardım programlarına bağımlılıkları kademeli olarak azaltılacak, Türkiye ekonomisine entegrasyonları ve katkıları artırılacaktır.

Proje ile belirli illerdeki yararlanıcı firmaların işlerini genişletme kapasiteleri artırılarak, Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam olanaklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için firmalara mali destek ve teknik yardım sağlanması hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi için https://kayist.org web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Toptan Bankacılık (APEX) ile ilgili bilgi alabilir miyim?

Toptan Bankacılık (Apex Bankacılığı) enstrümanımız ile, ülkemiz ekonomisinin mihenk taşı olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak; yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını bankalar, finansal kiralama şirketleri ve faktöring şirketleri aracılığıyla karşılıyoruz.

Ulusal ve uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin ettiğimiz tematik fonları, ilgili fonların kriterlerine uygun nitelikteki KOBİ’lere alternatif finansman çözümleri olarak sağlayıp, reel sektör ve mali kesimin büyümesine imkan sunuyoruz.

Yatırım Bankacılığı

Hangi tür yatırım bankacılığı hizmetleri veriyorsunuz?

Sermaye Piyasaları Danışmanlığı:
Sermaye Piyasaları Danışmanlığı çerçevesinde şirketlere; pay senedi, borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı konusunda danışmanlık hizmetleri veriyor; şirketlerin ilave kaynak sağlamasına aracılık ediyoruz. Söz konusu ihraçlar, şirketlere kurumsallaşma ve şeffaflık konularında katkı sağlarken, sermaye piyasalarında bilinirliği artan şirketlerin farklı finansman alternatifleri ile daha kolay buluşmasının önünü açmaktadır.

Finansal Danışmanlık:
Finansal Danışmanlık kapsamında, “finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı”, “finansal fizibilite danışmanlığı”, “firma değerleme”, “yapılandırılmış ve proje finansman danışmanlığı” hizmetleri veriyor; firmaların ve yatırımcıların yanında yer alıyoruz. Finansal yeniden yapılandırma kapsamında, borç ödeme güçlüğü çeken firmalara ve alacaklı finansal kuruluşlara yönelik olarak bağımsız finansal fizibilite raporu hazırlıyor; firmaların borçlarının öngörülebilir itfa planlarına bağlı olarak yeniden yapılandırılmasında danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ek olarak, sektör farkı gözetmeksizin kamu ve özel sermayeli şirketlere değerleme, fizibilite ile yapılandırılmış ve proje finansmanı danışmanlığı da sunuyoruz.

Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı:
Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı kapsamında farklı birçok sektörde gerçekleşmiş işlemlerde görev almış ekimizle, kamu kurumları, özel sektör firmaları ve hissedarlarına, orta-uzun vadeli stratejileri doğrultusunda şirket veya varlık satın alma ve satışı işlemlerinde, özelleştirme süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Alıcı taraf danışmanlık hizmetimiz kapsamında, yurt içi ve yurt dışında şirket satın alımı yapmak isteyen Türkiye’de yerleşik stratejik/finansal firmalar ile Türkiye’de şirket satın alımı veya ortaklığı yapmak isteyen uluslararası stratejik ve finansal yatırımcılara finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Satıcı taraf danışmanlık hizmetimiz kapsamında, yerli ve yabancı şirketler ile stratejik hissedar veya finansal ortaklarına, kısmi veya tüm şirket hisselerinin veya aktiflerinin satış süreçlerinde finansal danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Benzer şekilde birleşme, bölünme ve ortaklık işlemlerinde de, yurt içi ve yurt dışındaki şirket ve hissedarlarına benzer içerik ve yapıda finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Bunlara ek olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu portföylerinde yer alan şirket ve varlıkların satış veya hizmet alım süreçlerinde satıcı tarafta veya satışa konu şirket/varlıklara ilgi gösteren potansiyel yatırımcı adaylarına alıcı tarafta finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yatırım hizmet ve faaliyet izinleri nelerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığımız yatırım hizmet ve faaliyet izinleri, Bankamız web sitesinde yayınlanmış olup, buradan ulaşabilirsiniz.

Para ve Sermaye Piyasalarında hangi işlemleri yapabilirim? Nasıl Yatırım hesabı açabilirim?

1-Yurt içinde olmak üzere Diğer Menkul Kıymetler, Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri, Paya Dayalı Türev Araçlar, Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar ve Diğer Türev Araçlarla ilgili İşlem Aracılığı Hizmetleri

2- Yurt içinde olmak üzere Diğer Menkul Kıymetlerle ilgili Portföy Aracılığı İşlemleri

3-Halka Arz Aracılık Hizmetleri

Müşterilerimiz, Bankamızda açacakları yatırım hesapları aracılığı ile döviz alış-satış, menkul kıymet alış-satış ve repo işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Yatırım Hesabı açmak için Bankamız “Yatırım Hesabı Çerçeve Sözleşmesi”nin imzalanması gerekmektedir. “Yatırım Hesabı Çerçeve Sözleşmesi” Bankamız web sitesinde yayınlanmış olup, buradan ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı İlişkileri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın vizyon ve misyonu nelerdir?

Misyonumuz
Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne yardımcı olur, sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalışırız. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katarız.
Vizyonumuz
Her zaman yatırımcının yanında yer alarak, değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefimizdir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ne zaman kuruldu?

1975 yılında Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) adıyla kurulmuştur. 1975 yılından bu yana farklı sektörlerden çok sayıda şirketin yatırımlarını hayata geçirmesinde kilit rol oynamış, temin ettiği uzun vadeli kaynaklarla stratejik görevler üstlenmiştir. Kuruluş amacı çerçevesinde birçok işçi şirketinin kuruluşuna iştirak ederek finansman ve danışmanlık desteği sağlanmış, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren bazı büyük kuruluşların kurucu ortağı olarak sermayelerine iştirak etmiştir.

1988 yılında unvanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. olarak değiştirilerek sanayi sektörü dışındaki sektörleri de finanse etmesine olanak sağlanan Banka, uluslararası itibarlı konumu ve temin ettiği kaynaklar ile istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermeye, ülkemizin istihdam, gelir ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaya devam etmiştir.

2018 yılında 7147 sayılı kanun ile Banka’nın unvanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak değişmiştir. Kanun ile birlikte Banka kalkınma bankacılığı faaliyetlerine ilave olarak yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerine de başlamıştır.

Bankanız esas sözleşmesi, yıllık faaliyet raporları ve finansal tablolarına nasıl ulaşabilirim?

Bankanın esas sözleşmesine erişmek için tıklayınız.
Bankanın yıllık faaliyet raporlarına erişmek için tıklayınız.
Bankanın finansal tabloları ve Bağımsız Denetim Raporlarına erişmek için tıklayınız.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ortaklık yapısı nedir?

Banka paylarının %99,08’i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aittir. Kalan %0,92’lik paylar Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Ortaklık yapısı aşağıda verilmiştir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.981.630.610,61 99,08 99,08
DİĞER 18.369.389,39 0,92 0,92
TOPLAM 2.000.000.000 100 100

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın ödenmiş sermayesi ne kadardır?

Bankanın ödenmiş sermayesi 2.000.000.000.-TL (ikimilyarTürklirası)’dır.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Genel Kurul Toplantıları ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

Bankanın genel kurul toplantıları ile ilgili bilgilere erişmek için tıklayınız.

İnsan Kaynakları

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda açık pozisyonları nereden görebilirim?

Web sitemizde yer alan Bizimle Çalışın / İlanlarımız başlığı altında açık pozisyonlarımıza erişim sağlanmaktadır. Ayrıca Bankamızın resmi LinkedIn sayfasında da iş ilanlarımız duyurulmaktadır.

Staj başvurumu nasıl yapabilirim?

Banka staj programı süreci, Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi tarafından yürütülen “Staj Seferberliği” ve Geleceğe Yatırım Yetenek Programı (MT) aracılığıyla yürütülmektedir. Staj başvurularına, Detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

Yeni Mezun (MT) başvurumu nasıl yapabilirim?

Yeni mezun (MT) başvurularına, web sitemizden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TKF

Türkiye Kalkınma Fonu nedir, ne tür yatırımlar yapmaktadır?

Türkiye Kalkınma Fonu (TKF), alt fonları ile birlikte, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklerken, yeni nesil girişimlere de yatırım yaparak girişim ekosisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir.

TKF, piyasa yaklaşımlarına hakim deneyimli ekibi ile kuracağı fonlar üzerinden hem doğrudan ve dolaylı yatırımlar yaparak ülke kalkınmasını destekleyecek, hem de dünyadaki en iyi uygulamalar çerçevesinde sunacağı fon yönetim hizmeti ile kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.